כיצד ניתן לקבל הנחות בעמלות הבנקים ?

עסק המחזיק חשבון בנק נדרש לשלם עמלות בנקאיות על מגוון הפעולות המבוצעות בחשבון. הפעולות רבות, מגוונות ומשתנות מעסק לעסק.

עמלות לדוגמא: עמלת שורה, עמלה על העברות מהחשבון לצדדים אחרים, עמלה על קבלת תקבולים לחשבון, עמלה על העברת משכורות, עמלה על הפקדת שיקים דחויים למשמרת, עמלת המרת מטבע חוץ, עמלה על העמדת ערבויות והיד עוד נטויה.

עסק חדש המגיע לסניף בדרך כלל נדרש לשלם עמלות לפי תעריפים מלאים המהווים 100% מגובה העמלה הסטנדרטית.

ניתן לבקש ולקבל מהבנק דף תעריפים בו תוצגנה העמלות שבהן העסק מחוייב.

יש לשים לב כי הבנק נוקב באחוזי הנחה מתוך התעריף המלא.

כך לדוגמא: אם עמלה מלאה בגין הפקדת שיק דחוי עומדת על 12 ₪, ואם הבנק נתן הנחה של 30% מהתעריף המלא, אזיי העסק ישלם בעצם עמלה בשיעור של 70% מהתעריף המלא כלומר ישלם על כל שיק 8.4 ₪ בלבד.

 

מי שמבקש הנחות עשוי לקבל

הדבר הראשון שיש לתת עליו את הדעת הוא שמי שמבקש מקבל !

עסק שאינו פונה לבנק ואינו מבקש הנחות בעמלות – הבנק לא יתנדב לתת לו הנחות.

דומה הדבר לבחור הנכנס לחנות בגדים במטרה לקנות חולצה. מחיר החולצה 100 ₪. אם הבחור לא יבקש הנחה הוא ישלם את תמורתה המלאה. באם הבחור ישאל לגבי הנחה יתכן והמוכר יגבה ממנו מחיר נמוך יותר.

המקרה המתואר נכון גם לגבי בנקים, באם מבקשים הנחות בתעריפים עשויים לקבל אותן.

 

בקשת הנחות לאחר תקופת פעילות משותפת

לאחר תקופת עבודה משותפת של העסק והבנק ולאחר שהבנק מתרשם לטובה מהעסק ונוכח כי הלוואות ניפרעות כסדרן, אין חריגות ממסגרת האשראי המאושרת, העסק מעביר דוחות ודיווחים בזמן לבנק בהתאם לדרישותיו – לאחר כל זאת, ניתן לפנות אל הבנק ולבקש הנחה בתעריפי העמלות.

רצוי לקיים פגישה פרונטאלית עם הבנק ולעבור יחד על התעריפים.

כאשר קיימת פעילות מוגברת באפיק מסויים הבנק יאות לתת הנחה בתעריפים.

לשם המחשה: עסק המפקיד 100 שיקים דחויים למשמרת בחודש ראוי לקבל הנחה על עמלת שמירת השיקים וזאת לעומת עסק במפקיד רק 10 שיקים דחויים. עסק המבצע 50 העברות בנקאיות מחשבונו לצדדים אחרים ראוי שיקבל הנחה על עמלות ההעברה וזאת לעומת עסק המבצע רק 3 העברות חודשיות.

 

בדיקת מקדימה של העמלות לפני פגישה

לפני הפגישה עם הבנק רצוי לבצע הכנה ובדיקה מקדימה.

כל בנק מפרסם באתר האינטרנט שלו תעריפון המציג את העמלות המלאות בהן ניתן לחייב את הלקוחות.

בשלב ראשון: יש ללמוד את התעריפים על מנת לדעת על איזו עמלה כדאי להתמקד. במילים אחרות, אילו עמלות הינן הגבוהות יותר המעמיסות על העסק כאשר לגביהן כדאי לבקש הנחה.

בשלב שני: יש לבצע בדיקה של הפעולות שבוצעו עד כה בעסק ולהתחשב בפעולות עתידיות שבכוונת העסק לבצע.

לשם המחשה: אם עד כה העסק ביצע 10 העברות חודשיות כיוון ששילם לספקים בשיקים אולם מעתה בכוונתו לשלם בהעברות בנקאיות המוערכות בכ- 50 העברות לחודש אזיי כדאי להתמקד בעמלת העברה ולבקש הנחה לגביה.

בשלב השלישי: יש להוציא מהנהלת החשבונות את כרטיס הוצאות המימון ולנתח את הרכבו. לאחר שנגלה מהן עמלות המרכיבות את החלק הארי של הכרטיס נוכל להתמקד ולבקש מהבנק הנחה בעמלות הספציפיות הללו.

 

להנחות יש תאריך תפוגה

התעריפים הניתנים ללקוח מוגבלים בזמן. כך לדוגמא, בדף התעריפים שנקבל מהבנק ייכתב שהוא בתוקף עד תאריך מסויים.

מומלץ לנהוג בצורה אחראית, ולציין לעצמינו את תאריך התפוגה של דף העמלות.

לפני שמגיעים לתאריך התפוגה רצוי לפנות מיוזמתנו לבנק ולבקש הנחות נוספות בתעריפים בהתאם לפעילות העסקית שבוצעה עד כה או לפחות לבקש לשמור על ההנחות שאושרו כבר בעבר.

 

הנחות לעסקים קטנים

עסקים קטנים עם מחזורים נמוכים יחסית בהתאם להגדרת הבנק זכאים לקבל הנחות בתעריפים.

על מנת לקבל את ההנחות, על העסק להמציא לבנק אישור רו"ח המציין את גודל המחזור העסקי בשנה האחרונה.

 

עבודה עם יותר מסניף אחד

עבודה עם סניף בנק נוסף מאפשרת לעסק לבצע בדיקה בין הסניפים. יתכן ועמלות מסויימות אינן זהות בשני הבנקים כך שפעולה מסויימת זולה יותר בבנק א' לעומת בנק ב'.

לאחר קבלת הנחות על עמלות מסניפי הבנק יתכן ובסניף א' ההנחה שתתקבל על פעולה מסויימת תהיה כדאית יותר לעסק מאשר ההנחה שנתקבלה בבנק ב'.

מומלץ לבצע בדיקה מול שני סניפים לפחות ולחלק את פעילות העסק בין הסניפים כך שבבנק בו העמלה נמוכה יותר אליו תנותב הפעילות הבנקאית המסויימת.

 

בדיקת סבירות של הוצאות המימון

הוצאות המימון של העסק מורכבות מתשלומי ריבית על אשראי והלוואות ומעמלות בנקאיות המשולמות לבנק. ככלל אצבע, ניתן לומר ששיעור הוצאות המימון בעסק צריך להוות עד 1%-2% ממחזור המכירות וכי הוצאות מימון גבוהות יותר מצביעות על אשראי גבוה מידיי לעסק ו/או על עמלות גבוהות מידיי שהעסק משלם.

 

לסיכום

שימו דגש על:

בדיקת עמלות ותעריפים ובקשת הנחות מהבנק !

 

אנו עומדים לשירותכם בכל עת.

 

בברכה,

צחי יונה, רו"ח

M.A In Accounting

 

(הכותב הינו הבעלים של חברת דגש פיננסים – ניהול כספים בע"מ)