סיווג גודל העסק בבנק לעניין עמלות

לקוחות הבנק מחוייבים בעמלות בהתאם לתעריפון הבנק.

ישנם תעריפי עמלות לעסקים קטנים וישנם תעריפים שונים גבוהים יותר לעסקים גדולים.

עסק חדש שנפתח מסווג אוטומטית כעסק קטן וזאת לתקופה של שנה אחת מיום הקמתו.

לאחר שנת פעילות ראשונה, הבנק משנה אוטומטית את סיווג העסק מעסק קטן לעסק גדול וככזה החל מיום השינוי ישלם העסק תעריפים גבוהים יותר החלים על עסקים גדולים.

יחד עם זאת, באפשרותו של העסק להציג לבנק דוח שנתי לפיו מחזור העסקים בשנה האחרונה לא עלה על 5 מיליון ש"ח.

עם מסירת הדוח כאמור יסווג העסק שוב כעסק קטן וישלם עמלות נמוכות יותר החלות על עסקים קטנים.

 

דוח שנתי שניתן להגיש לבנק הוא כל אחד מאלה:

1. לחברה ו/או לעוסק מורשה:
אישור חתום בידי רואה החשבון של העסק, המציין כי מחזור העסקים בשנה שעברה לא עלה על 5 מיליון ₪.

2. לחברה:
דוחות כספיים מבוקרים של השנה האחרונה הכוללים בתוכם דוח רווח והפסד המציג מחזור הכנסות נמוך מסך של 5 מיליון ₪.

3. לעוסק מורשה:
דוח שנתי שהוגש למס הכנסה בגין השנה האחרונה המציין כי המחזור העיסקי נמוך מסך של 5 מיליון ₪.

 

תעריפי הבנק לעסקים קטנים ולעסקים גדולים מוצגים הן בסניפי הבנק והן באתר האינטרנט של הבנק ולכל בעל עסק קיימת גישה לצפייה בתעריפים שהעסק שלו משלם לבנק.

 

לסיכום

שימו דגש על:

גודל העסק לעניין העמלות בבנק !

 

אנו עומדים לשירותכם בכל עת.

 

בברכה,

צחי יונה, רו"ח

M.A In Accounting

 

(הכותב הינו הבעלים של חברת דגש פיננסים – ניהול כספים בע"מ)