תחומי התמחות

חברת דגש פיננסים מציעה ללקוחותיה שירותי ניהול כספים המורכבים משלושה תחומים:

השירותים יכולים להינתן כשירות מלא ומקיף הכולל את שלושת תחומי ההתמחות או כשירותים נפרדים לפי בחירת הלקוח וצרכיו.


ניתוח פיננסי של העסק

חברת דגש פיננסים מתמחה בניתוח מקיף ומעמיק של העסק במטרה לשקף לבעליו את מצב העסק היום תוך השוואה לתקופות קודמות ויצירת תמונה פיננסית עתידית.
הניתוח הפיננסי מאפשר הבנה מלאה של העסק, שליטה ובקרה תמידית על מצבו הפיננסי והערכות פיננסית מוקדמת.

הניתוח הפיננסי כולל:

 • בניית דוחות כספיים (מאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרים מזומנים).
 • ניתוח הכנסות והוצאות העסק לפי מגזרי פעילות.
 • ניתוח עלויות השכר.
 • הצגת מצבת האשראי הבנקאי אל מול הביטחונות שהעסק העמיד.
 • חישוב צרכי האשראי של החברה.
 • חישוב כושר ההחזר של העסק.

בניית דוחות ניהוליים ותפעוליים:

 • בניית תקציב ברמה חודשית.
 • השוואה תקופתית של התוצאות בפועל אל מול התקציב.
 • מעקב אחר שינויים באשראי ובביטחונות.
 • חישוב כושר ההחזר של העסק.
 • הכנה וניתוח של דוחות מלאי.
 • הכנה וניתוח של דוח רווחיות מוצר.
 • מעקב אחר עלויות השכר בהשוואה לתקופות קודמות.
 • בניית דוח יעילות עובדים.
 • בניית דוחות גבייה מלקוחות.
 • ניתוח של משיכות הבעלים מהעסק.

ניהול תזרים מזומנים ברמה יומית

חברת דגש פיננסים מתמחה בבנייה ובניהול תזרים מזומנים לעסק, המורכב ממכלול הנתונים התזרימיים של העסק, המתכנסים לכדי תזרים מזומנים מסודר ומדוייק.
תזרים המזומנים מאפשר שליטה תזרימית תמידית, צפי תזרימי קדימה למספר חודשים והערכות תזרימית מוקדמת.

תזרים המזומנים כולל:

 • בניית תזרים מזומנים לכל בנק בנפרד ולכלל הבנקים יחד.
 • ריכוז הכנסות החברה – ידועות וצפויות.
 • מעקב אחר גבייה מלקוחות.
 • ריכוז הוצאות החברה (הוצאות קבועות, הוצאות שכר, תשלומים לרשויות, הוצאות מימון).
 • תשלום מסודר לספקים בהתאם לתנאי האשראי שנתקבלו מהספקים וליכולת התזרימית.
 • התנהלות שוטפת מול הבנקים הכוללת דיווחים הנדרשים על ידי הבנק, גיוס הלוואות גישור ומעקב אחר מסגרות אשראי והלוואות קיימות.

גיוס וניהול אשראי – בנקאי, חוץ בנקאי, מקרנות בערבות המדינה

חברת דגש פיננסים מתמחה בגיוס ובניהול אשראי לעסקים הן מהמערכת הבנקאית הן מהמערכת החוץ בנקאית והן מהקרנות בערבות המדינה.
הצוות המקצועי של החברה מוכר במערכת הבנקאית והחוץ בנקאית וזוכה להערכה מקצועית רבה.

הליך גיוס האשראי כולל:

 • חישוב צרכי האשראי הנדרשים לעסק.
 • בניית תמהיל אשראי נכון לעסק – מסגרות האשראי, סוגי ההלוואות, חלוקת אשראי בין בנקים וגופים חוץ בנקאיים.
 • הכנת בקשות אשראי מקצועיות המוגשות לבנקים ולגופים חוץ בנקאיים.
 • התנהלות מול המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית.
 • ייצוג מלא של לקוחות בנושאי אשראי הכולל שיחות, פגישות ומתן מענה בנושאי אשראי.
 • גיוס אשראי מקרנות מדינה.